تاريخ روز : یکشنبه 22 فروردین 1400

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

مصوبات مجامع 

 

« بسمه تعالي »

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  صاحبان سهام مورخ 29 فروردين 1395

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

به شماره ثبت 913 اراك و شناسه ملي 10780042000

 

 

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام  شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) رأس ساعت 16 روزيك شنبه مورخ 29 فروردين 1395 پيرو دعوت قبلي با حضور 57/22 درصد صاحبان سهام و نمايندگان و وكلاي آنان به شرح پيوست، آقاي محمدعلي اعتماديان  نماينده مؤسسه حسابرسي بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و مهدي محمودي به موجب معرفي‌نامه شماره 122/6073 مورخ 1395/01/24 به عنوان نماينده رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي تشكيل گرديد.

 

بدواً آياتي چند از كلام‌ا... مجيد تلاوت و پس از احراز حضور 57/22 درصد از صاحبان سهام با اعلام رسميت جلسه، جهت تعيين رياست و نظار و منشي مجمع اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه:

 

مشخصات

کد یا شناسه ملی

سمت

آقاي حسن تنها

2750667410

رئیس مجمع

آقاي فريبرز پرنا

3340610908

ناظر

آقاي عبدالعزيز هدايت

1755643373

ناظر

آقاي وحيد محمد كاظمي

3932641205

منشي

 

انتخاب و دستور جلسه توسط منشي مجمع قرائت گرديد:

پس از قرائت دستور جلسه، بدوا خلاصه اي از ماهيت و مراحل انعقاد قرارداد سيراف انرژي به كارفرمايي شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي و مشاركت نامه انحصاري مرتبط با اجراي قرارداد مذكور في مابين شركت صنايع آذرآب و شركت بين المللي پتروتكسان و دلايل شمول قرارداد سهيم شدن و نيز مشاركت نامه در زمره معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و عدم رعايت الزامات قانوني در اخذ اجازه هيات مديره و اطلاع بلافاصله بازرس قانوني و طرح در مجمع توسط مدير عامل شركت به اطلاع سهامداران حاضر در مجمع رسيد در ادامه  گزارش موسسه حسابرسي انديشگران پويا حسابرس و بازرس قانوني  منتخب براي سال 1393 كه طي نامه شماره 941215مورخ 1394/09/10 و گزارش موسسه حسابرسي بهبود ارقام حسابرس و بازرس قانوني  منتخب براي سال 1394 كه طي نامه شماره 3382/ب/95 مورخ 1395/01/23 ارايه گرديده بود و نيز نظر بالفعل موسسه مزبور به سمع حاضرين در جلسه رسيد .

حاضرين درمجمع پس از استماع نظرات نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شموليت يا عدم شموليت قرارداد متضمن سهيم شدن شركت بين المللي پتروتكسان در قرارداد با شركت سرمايه گذاري سيراف و نيز به تبع آن قرارداد مشاركت شركت مذكور با آذرآب در زمره معاملات مندرج در ماده 129 قانون تجارت و تاييد صريح بازرس قانوني در خصوص مراتب فوق ضمن بحث و تبادل‌نظر، النهايه بر اساس راي گيري كتبي  با اكثريت آراء ( 75/55 درصد از حاضرين در جلسه)بشرح ذيل تصميمات خود را اتخاذ نمود:

1 – با عنايت به تائيد صريح بازرس قانوني فعلي شركت صنايع آذرآب (موسسه حسابرسي بهبود ارقام) در خصوص شموليت قرارداد متضمن سهيم شدن مستقيم شركت متعلق به آقاي سيف اله ابراهيمي رئيس وقت هيئت مديره شركت (بنام شركت بين المللي پتروتكسان) در قرارداد اصلي فيمابين شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي و شركت صنايع آذرآب به شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March مطابق با 1393/12/27 نيز به تبع آن قرارداد مشاركت نامه شماره 882-93/ق مورخ 1393/03/19 شركت بين المللي پتروتكسان با شركت صنايع آذرآب، و با عنايت به اينكه رئيس وقت هيات مديره عليرغم تذكر كتبي مدير حقوقي و قراردادهاي شركت آذرآب مبني بر شمول ماده 129 قانون تجارت كماكان بر عمل و اقدام خود اصرار نموده و نيز به وظيفه قانوني خود حسب ماده 120 لايحه اصلاحيه قانون تجارت نيز عمل ننموده و بالنتيجه معامله مذكور (مشاركت نامه شماره 882-93/ق مورخ 1393/03/19 و سهيم شدن وي در قرارداد اصلي فيمابين شركت صنايع آذرآب و شركت بين المللي پتروتكسان با شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي به شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March ) در دايره شمول گزارش معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحيه قانون تجارت در سال مالي 1393 درج نشده و كتمان گرديده است. فلذا مجمع با عنايت به مراتب فوق الاشاره مصوبه شماره 658 مورخ 1394/09/17 هيات مديره شركت و نيز نظر بازرس، معامله مذبور را به مصلحت و منفعت شركت و سهامداران ندانسته و با عدم تصويب و عدم تنفيذ قرارداد متضمن سهيم شدن بطور مستقيم و غير مستقيم (با توجه به تاكيد ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت) شركت بين المللي پتروتكسان در قرارداد شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March مطابق 1393/12/27 في مابين شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي و شركت صنايع آذرآب و پتروتكسان با موضوع احداث واحد متانول سيراف، و نيز به تبع آن عدم تنفيذ و عدم تصويب مشاركت نامه به شماره 882-93/ق مورخ 1393/03/19 في مابين شركت صنايع آذرآب و پتروتكسان را اعلام و هيات مديره شركت صنايع آذرآب را مكلف مي نمايد اقدامات حقوقي و قانوني لازم را جهت خروج شركت بين المللي پتروتكسان از قرارداد اصلي شركت صنايع آذرآب با شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي به شرح فوق الاشاره و نيز بطلان قرارداد مشاركت نامه انحصاري شركت بين المللي پتروتكسان با صنايع آذرآب معمول داشته و النهايه با توجه به اينكه شركت صنايع آذرآب برنده مناقصه قرارداد با شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي بوده، با هماهنگي شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي رأساً و با استقلال مبادرت به انجام كامل موضوع قرارداد اصلي (احداث متانول سيراف) با شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي نمايد.

2        - اشخاص حقوقي به شرح ذيل به عنوان اعضاي هيأت مديره براي مدت باقي مانده انتخاب شدند:

1)        شركت پديده نسيم سحر به شناسه ملي 14003733072

2)        شركت توسعه انديش فخار به شناسه ملي 14004866300

 

مجمع به آقاي مهيار رضايي با كد ملي 3932876342 بدون حق توكيل به غير وكالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاي اراك و مبادي ذيربط اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگري مطرح نگرديد، ختم جلسه در ساعت 20:30 روز يك شنبه مورخ 1395/01/29 توسط رياست مجمع اعلام گرديد.

 


 

 بسمه تعالي »
 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1394/05/17 (نوبت دوم )

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

به شماره ثبت 913 اراك و شناسه ملي 10780042000

 

نظر به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه اول مجمع عمومي عادي مورخ 1394/04/23 و پيرو آگهي نوبت دوم منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1394/05/05 ، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) براي عملكرد سال مالي منتهي به 1393/12/29، رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1394/05/17 با حضور 61/78 درصد صاحبان سهام و نمايندگان و وكلاي آنان به شرح پيوست، آقاي خسرو لطفي‌زاده نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و خانم ندا رسولي به موجب معرفي‌نامه شماره  121/323877  مورخ 1394/05/17 به عنوان نماينده رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي تشكيل گرديد.

 

بدواً آياتي چند از كلام‌ا... مجيد تلاوت و پس از احراز حضور  61/78 درصد از صاحبان سهام با اعلام رسميت جلسه، جهت تعيين رياست و نظار و منشي مجمع اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه:

 

مشخصات

کد یا شناسه ملی

سمت

آقاي مسعود سلطانپور

1717764908

رئیس مجمع

آقاي سيف‌اله ابراهيمي

1219244449

ناظر

شركت صنایع مفتول کاران یزد به نمايندگي آقاي حميد رضا رضايي

10840090226   و     2090217987 

ناظر

آقاي محمد جابري

0532249534

منشي

 

انتخاب و دستور جلسه توسط منشي مجمع قرائت گرديد:

پس از قرائت دستور جلسه، گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1393/12/29 توسط مديرعامل شركت به اطلاع مجمع رسيد، گزارش حسابرس و بازرس قانوني توسط آقاي خسرو لطفي‌زاده نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا قرائت گرديد.

صاحبان سهام حاضر در مجمع ضمن بحث و تبادل‌نظر با اكثريت آراء تصميمات مشروحه ذيل را اتخاذ نمودند:

 1. صورتهاي مالي شركت شامل: ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به 1393/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.
 2. كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش، تنفيذ گرديد.
 3. مجمع ضمن تشكر از حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا ،موسسه بهبود ارقام را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني و مؤسسه حسابرسي نيك روشان را به سمت بازرس علي‌البدل براي سال مالي منتهي به 1394/12/29 انتخاب نمودند.
 4. روزنامه اطلاعات و روزنامه دنياي اقتصاد بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت انتخاب گرديد.
 5. مجمع ضمن رعايت مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار با تقسيم و پرداخت مبلغ 31 ريال سود سهام به ازاي هر سهم از سهام شركت موافقت نمود.
 6. مجمع ضمن تشكر از اعضاء هيأت مديره با رعايت مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت با پرداخت پنج درصد از سود سهام پرداختي (مصوب در بند 5) به عنوان پاداش هيأت مديره به مبلغ 1.500 ميليون ريال موافقت نمود.
 7. مجمع با رعايت مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت با پرداخت حق حضور در جلسه اعضاء غيرموظف هيأت مديره به ازاي هر دو جلسه 7.500.000 ريال و حداكثر دو جلسه در ماه موافقت نمود.
 8. مجمع براي تعيين و انتخاب هفت عضو هيأت مديره اخذ رأي بعمل آورد كه در نتيجه اشخاص حقوقي به شرح ذيل به عنوان اعضاي هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند:
  1. شركت فني مهندسي جنوب تأسيسات (سهامي خاص).
  2. شركت خبرگان تجارت البرز (با مسئوليت محدود) به شناسه ملي
  3. شركت آرمان پاك انديش فردا (با مسئوليت محدود)
  4. شركت كشاورزي زراعت كاران سپهر(با مسئوليت محدود)
  5. شركت جهاد دريا (سهامي خاص)
  6. شركت خدمات بازرگاني و صنعتي آينده گستر برهان (سهامي خاص)
  7. شركت دارج كيش (سهامي خاص)

 

مجمع به آقاي مهيار رضايي با كد ملي 3932876342 بدون حق توكيل به غير وكالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاي اراك و مبادي ذيربط اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگري مطرح نگرديد، ختم جلسه در ساعت 18:30 روز شنبه مورخ 1394/05/17 توسط رياست مجمع اعلام گرديد.


 

 

«  بسمه تعالي »

 

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1393/06/04(نوبت دوم)

 شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

به شماره ثبت 913 اراك و شناسه ملي 10780042000

 

نظر به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه اول مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1393/05/18 و پيرو آگهي نوبت دوم منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1393/05/22 ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت صنايع آذرآب ( سهامي عام) رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1393/06/04 با حضور 54/27 درصد صاحبان سهام و نمايندگان و وكلاي آنان به شرح پيوست، آقاي مصطفي اعلايي نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و خانم ندا رسولي به موجب معرفي‌نامه شماره 280604/121 مورخ 1393/05/29 به عنوان نماينده رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار وامور اجتماعي واقع در تهران ،خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چها راه پارك وي تشكيل گرديد.

بدواً آياتي چند از كلام‌ا... مجيد تلاوت و پس از احراز حضور 54/27درصد از صاحبان سهام با اعلام رسميت جلسه، جهت تعيين رياست و نظار و منشي مجمع اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه:

 

1- آقاي سيف اله ابراهيمي                                             به سمت:رئيس مجمع

2- آقاي ناصر علي                                                          به سمت: ناظر

3- آقاي فريبرز پرنا                                                          به سمت: ناظر

4- آقاي محمد جابري                                                       به سمت: منشي

انتخاب و دستور جلسه كه شامل تغيير مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيئت مديره  از 5 نفر به 7 نفر بود قرائت گرديد.صاحبان سهام حاضر در مجمع ضمن بحث و تبادل نظر با اكثريت آرا، تغيير مفاد ماده 27 اساسنامه را به شرح ذيل مورد تصويب قرار دادند:

شرکت بوسيله هيئت مديره‌ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسيله مجمع عمومی عادی از بين صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره1: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو يا اعضای علی البدل هيئت مديره براساس اولويت اقدام نمايد.

تبصره2 : حداقل يکی از اعضای هيئت مديره يا نماينده وی بايد غيرموظف و دارای تحصيلات مالی (حسابداری، مديريت مالی، اقتصاد ساير رشته های مديريت با گرايش مالی يا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

مجمع به آقاي مهيار رضايي بدون حق توكيل به غير وكالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاي اراك و مبادي ذيربط اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگري مطرح نگرديد، ختم جلسه در ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1393/06/04 توسط رياست مجمع اعلام گرديد.


 

 

 

«  بسمه تعالي »

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1393/06/04(نوبت دوم)

 شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

به شماره ثبت 913 اراك و شناسه ملي 10780042000

 

نظر به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه اول مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1393/05/18 و پيرو آگهي نوبت دوم منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1393/05/22 جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) رأس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1393/06/04 با حضور  54/27 درصد صاحبان سهام و نمايندگان و وكلاي آنان به شرح پيوست، آقاي مصطفي اعلايي نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و خانم ندا رسولي به موجب معرفي‌نامه شماره 280604/121 مورخ 1393/05/29 به عنوان نماينده رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار وامور اجتماعي واقع در تهران ،خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چهارراه پارك وي تشكيل گرديد.

بدواً آياتي چند از كلام‌ا... مجيد تلاوت و پس از احراز حضور 54/27 درصد از صاحبان سهام با اعلام رسميت جلسه، جهت تعيين رياست و نظار و منشي مجمع اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه:

 

1- آقاي ابوالقاسم امام موسوي                             به سمت:رئيس مجمع

2- آقاي ناصر علي                                                به سمت: ناظر

3- آقاي فريبرز پرنا                                                به سمت: ناظر

4- آقاي محمد جابري                                            به سمت: منشي

انتخاب و دستور جلسه كه كه شامل تكميل اعضاي هيات مديره بود قرائت گرديد .صاحبان سهام حاضر در مجمع ضمن بحث و تبادل نظر با اكثريت آراء تصميمات مشروحه ذيل را اتخاذ نموند :

مجمع شركت آذر استيل الوند به شناسه ملي 14003771430 و شركت آرمان پاك انديش فردا به شناسه ملي 10320598342  را به عنوان عضو اصلي هيئت مديره براي باقيمانده مدت زمان مأموريت تا مدت دو سال انتخاب نمود.

مجمع به آقاي مهيار رضايي بدون حق توكيل به غير وكالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاي اراك و مبادي ذيربط اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگري مطرح نگرديد، ختم جلسه در ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 1393/06/04 توسط رياست مجمع اعلام گرديد.
 

 

 

 

«  بسمه تعالي »

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

مورخ 1393/03/31

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) براي عملكرد سال مالي منتهي به 1392/12/29 طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1393/03/19 رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1393/03/31 با حضور 57/94 درصد صاحبان سهام و نمايندگان و وكلاي آنان به شرح پيوست، آقاي خسرو لطفي‌زاده نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و خانم ندا رسولي به موجب معرفي‌نامه شماره 271963/121 مورخ 1393/03/26 به عنوان نماينده رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل هتل المپيك واقع در تهران، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، بلوار دهكده تشكيل گرديد.

بدواً آياتي چند از كلام‌ا... مجيد تلاوت و پس از احراز حضور 57/94 درصد از صاحبان سهام با اعلام رسميت جلسه، جهت تعيين رياست و نظار و منشي مجمع اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه:

 

1- آقاي سيف‌اله ابراهيمي                                                به سمت:رئيس مجمع

2- آقاي ناصر علي                                                            به سمت: ناظر

3- شركت سرمايه گذاري دانايان پارس به نمايندگي آقاي هدايت ابراهيمي فرد                          به سمت: ناظر

4- آقاي محمد جابري                                                         به سمت: منشي

انتخاب و دستور جلسه توسط منشي مجمع قرائت گرديد:

پس از قرائت دستور جلسه، گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1392/12/29 توسط مديرعامل شركت به اطلاع مجمع رسيد، گزارش حسابرس و بازرس قانوني توسط آقاي خسرو لطفي‌زاده نماينده مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا قرائت گرديد.

صاحبان سهام حاضر در مجمع ضمن بحث و تبادل‌نظر با اكثريت آراء تصميمات مشروحه ذيل را اتخاذ نمودند:

 1. صورتهاي مالي شركت شامل: ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به 1392/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.

 2. كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش، تنفيذ گرديد.

 3. مجمع ضمن تشكر از حسابرس و بازرس قانوني، مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا (حسابداران رسمي) را مجدداً بعنوان حسابرس و بازرس قانوني و مؤسسه حسابرسي كوشامنش را به سمت بازرس علي‌البدل انتخاب و عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه در اختيار هيأت مديره قرار گرفت.

 4. روزنامه اطلاعات و روزنامه دنياي اقتصاد بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت انتخاب گرديد.

 5. مجمع ضمن رعايت مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار با تقسيم و پرداخت مبلغ 18 ريال سود سهام به ازاي هر سهم از سهام شركت موافقت نمود.

 6. مجمع ضمن تشكر از اعضاء هيأت مديره با رعايت مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت با پرداخت پنج درصد از سود سهام پرداختي به مبلغ 900.000.000 ريال به عنوان پاداش هيأت مديره موافقت نمود.

 7. مجمع با رعايت مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت با پرداخت حق حضور در جلسه اعضاء غيرموظف هيأت مديره به ازاي هر دو جلسه 8.500.000 ريال و حداكثر دو جلسه در ماه موافقت نمود.

مجمع به آقاي مهيار رضايي بدون حق توكيل به غير وكالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاي اراك و مبادي ذيربط اقدام و ذيل دفاتر مربوطه را امضاء نمايد.

 

چون موضوع ديگري مطرح نگرديد، ختم جلسه در ساعت 17 روز شنبه مورخ 1393/03/31 توسط رياست مجمع اعلام گرديد.