تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)بسمه تعالی

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)

شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)

به شماره ثبت 913 و شناسه ملی 10780042000

 

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 27804 مورخ1400/01/15، با توجه به اینکه در تاریخ مذکور حدنصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید، بدین وسیله از عموم صاحبان سهام، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ  1400/02/08 در محل دفتر مرکزی به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره 15برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

ضمنا با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط ستاد مقابله باکرونا جلسه مذکور به صورت مجازی و از طریق ویدیو کنفرانس قابل پیگیری و مشارکت خواهد بود.

(معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی، جهت ارایه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.)

دستورجلسه:

1-    1- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به استناد مجوز شماره DPM-IOP-99A-234 مورخ 99/12/13 و اطلاعیه مجوز افزایش سرمایه تکمیلی به شماره DPM-IOP-99B-234 مورخ 99/12/17 سازمان بورس اوراق بهادار

2-     2- سایر موارد (اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام وسایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد)