تاريخ روز : جمعه 25 خرداد 1403

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العادهآگهيدعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركتصنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شدهبه شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

بدينوسيلهاز كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يانمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العادهاين شركت كه در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/07/14 در محل مركز همايش هايسازمان مديريت صنعتي واقع در تهران، خيابان وليعصر (عج)، نبش جام جم برگزار مي‌گرددحضور بهم رسانند.

(ارائهمعرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارت ملي نماينده حقيقي الزامي است. )

 

دستور جلسه:

1- انتخاباعضاي هيات مديره.

2-ساير موارد.

هيات مديره شركت صنايع آذرآب